اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:54:40 +0330fa مشاور وزیر کشور: زنان در برخی استان ها دچار محرومیت مضاعف هستند http://www.otaghnews.com/news/144257/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%3A-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF Tue, 22 Sep 15 17:30:51 +0330 مشاور وزیر کشور: زنان در برخی استان ها دچار محرومیت مضاعف هستند

]]>