اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:21:12 +0330fa اظهار تاسف بان کی مون نسبت به سوء برداشت از سخنانش در مورد صحرای غربی http://www.otaghnews.com/news/328513/%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C Tue, 29 Mar 16 13:23:01 +0430 اظهار تاسف بان کی مون نسبت به سوء برداشت از سخنانش در مورد صحرای غربی
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که دبیرکل سازمان ملل از "سوء تفاهم" بوجود آمده در مورد اظهاراتش با استفاده از کلمه "اشغالگری" برای توصیف پیوستن مراکش به صحرای غربی متاسف است.

]]>
بان کی‌مون، رهبران اروپا را به رفتار شایسته‌ با پناهجویان فراخواند http://www.otaghnews.com/news/144300/%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D9%88%D9%86%D8%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF Tue, 22 Sep 15 14:56:10 +0330 بان کی‌مون، رهبران اروپا را به رفتار شایسته‌ با پناهجویان فراخواند
دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز ناخرسندی از بستن مرزهای کشورهای اروپایی به روی پناهجویان، رهبران اروپا را به تعامل درست و تضمین رفتار شایسته با پناهجویان و مهاجران فراخ...

]]>