اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:29:48 +0330fa کلینت ایستوود و یک داستان واقعی دیگر http://www.otaghnews.com/news/375610/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%AF-%D9%88--%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1- Thu, 13 Oct 16 22:02:07 +0330 کلینت ایستوود و  یک داستان واقعی دیگر
کارگردان مشهور سینما قصد دارد ماجرای واقعی یک آدم ربایی را موضوع فیلم بعدی‌اش قرار دهد.

]]>
فیلمبرداری «سریع و خشمگین ۸» در کوبا آغاز شد! http://www.otaghnews.com/news/339915/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%C2%AB%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B8%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%21 Sat, 07 May 16 09:07:03 +0430 فیلمبرداری «سریع و خشمگین ۸» در کوبا آغاز شد!
قسمت جدید «سریع و خشمگین» در کوبا کلید خورد تا هشتمین قسمت این فیلم پرفروش در بهار امسال ساخته شود.

]]>
ستاره ۹۱ ساله هالیوود به پیشنهاد بازی کلینت‌ایستوود جواب مثبت داد http://www.otaghnews.com/news/144675/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DB%B9%DB%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF Wed, 23 Sep 15 12:15:47 +0330 ستاره ۹۱ ساله هالیوود به پیشنهاد بازی کلینت‌ایستوود جواب مثبت داد
دوریس دی، ستاره نود و یک ساله عصر طلایی هالیوود پس از پیشنهاد کلینت ایستوود ۸۸ ساله تصمیم گرفت دوران بازنشستگی خود را کنار بگذارد و به سینما برگردد....

]]>