اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:16:04 +0330fa دولتهای ایران و روسیه می توانند برای رفع مشکل صادرات به مسکو چاره اندیشی کنند http://www.otaghnews.com/news/144849/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%DA%86%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Thu, 24 Sep 15 09:11:28 +0330 یک صادرکننده برتر صنایع غذایی معتقد است: دولت های ایران و روسیه می توانند با هم اندیشی و ارزیابی مشکلات پیش رو برای رفع موانع صادرات محصولات کشورمان به روسیه برنامه ر...

]]>