اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:29:14 +0330fa جمعیت ۶.۳ میلیارد نفری شهرنشینان جهان تا سال ۲۰۵۰ http://www.otaghnews.com/news/144994/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%DB%B6.%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B5%DB%B0 Thu, 24 Sep 15 12:43:28 +0330 جمعیت ۶.۳ میلیارد نفری شهرنشینان جهان تا سال ۲۰۵۰
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: جمعیت شهرنشینان در سال ۲۰۵۰ به ۶.۳ میلیارد نفر خواهد رسید....

]]>