اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:06:19 +0330fa سلفی جالب مهدی ماهانی در کنار برد پیت و جورج کلونی! + عکس http://www.otaghnews.com/news/328616/%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%21-%2B-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 Wed, 30 Mar 16 11:33:03 +0430 سلفی جالب مهدی ماهانی در کنار برد پیت و جورج کلونی! + عکس

]]>
جورج کلونی چی بود، چی شد؟ http://www.otaghnews.com/news/306148/-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%8C-%DA%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%9F Sun, 03 Jan 16 08:08:02 +0330  جورج کلونی چی بود، چی شد؟
شهاب جعفرنژاد در صفحه اینستاگرامش این طرح را منتشر کرده که دو تصویر از جوانی و میان سالی جورج کلونی، بازیگر شناخته شده سینماست.

]]>
جورج کلونی: من و همسرم به بیروت خواهیم آمد! http://www.otaghnews.com/news/145046/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%3A-%D9%85%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%AF%21 Sat, 26 Sep 15 10:03:55 +0330 جورج کلونی: من و همسرم به بیروت خواهیم آمد!

]]>