اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:42:32 +0330fa آب شرب شهرهای کهگیلویه و بویراحمد از سالمترین آب‌هاست http://www.otaghnews.com/news/145305/%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 26 Sep 15 12:08:24 +0330 آب شرب شهرهای کهگیلویه و بویراحمد از سالمترین آب‌هاست
مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد آب شرب شهرهای این استان را یکی از با کیفیت ترین وسالم ترین آبها در کشور دانست....

]]>