اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:12:21 +0330fa ریز هزینه‌ها در فاکتور فروش خودرو قید می‌شود http://www.otaghnews.com/news/171719/%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Wed, 18 Nov 15 10:39:22 +0330 ریز هزینه‌ها در فاکتور فروش خودرو قید می‌شود
براساس اصلاحیه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، عرضه‌کنندگان خودرو باید ریز هزینه‌های تشکیل دهنده قیمت خودرو را در فاکتور فروش این محصول قید کنند....

]]>
وقتی دریافت خسارت خودرو "رویا"می‌شود http://www.otaghnews.com/news/162671/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%22%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%22%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 31 Oct 15 16:14:08 +0330 وقتی دریافت خسارت خودرو
به تمام تخلفات خودروسازان و واردکنندگان خودرو، تخلف جدیدی به نام نقض قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اضافه شده است....

]]>
خودروسازان ملزم به تعویض خودروهای معیوب می‌شوند http://www.otaghnews.com/news/145562/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF Sun, 27 Sep 15 10:55:40 +0330 خودروسازان ملزم به تعویض خودروهای معیوب می‌شوند
با اجرایی شدن قانون جدید، خودروسازان و واردکنندگان خودرو ملزم به تعویض خودروهای معیوب تحویلی به مشتریان خواهند بود....

]]>