اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:53:28 +0330fa مشكلات مالياتي تعاوني‌ها حل شد http://www.otaghnews.com/news/147113/%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D9%84-%D8%B4%D8%AF Wed, 30 Sep 15 09:21:18 +0330 مشكلات مالياتي تعاوني‌ها حل شد
سال به نيمه رسيده است. در خوش‌بينانه‌ترين حالت بايد وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نيمي از برنامه‌هاي تدوين شده در ابتداي سال را به اجرا درآورده باشند و گام‌هاي...

]]>
منافع بلندمدت را فداي سودآوري‌هاي كوتاه‌مدت نكنيم http://www.otaghnews.com/news/145951/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%AF%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%8A%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D9%86%D9%83%D9%86%D9%8A%D9%85 Mon, 28 Sep 15 10:31:05 +0330 منافع بلندمدت را فداي سودآوري‌هاي كوتاه‌مدت نكنيم
شبكه گسترده تعاوني‌ها ازجمله مواردي است كه بخش تعاون قدرت و تاثيرگذاري خود را تا حد زيادي مديون آن است. اين مساله درحالي بيان مي‌شود كه به‌ نظر تا امروز آنچنان كه با...

]]>