اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:38:18 +0330fa درآمد مالیاتی ایران از نفت سبقت گرفت http://www.otaghnews.com/news/146228/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA Mon, 28 Sep 15 15:41:06 +0330 درآمد مالیاتی ایران از نفت سبقت گرفت
تنها در حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران وابسته به درآمد نفتی است و تقریبا ۲۰ درصد از درآمد نفتی کشور برای اهداف توسعه‌ای روانه صندوق توسعه ملی می‌شود....

]]>