اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:27:02 +0330fa ابررایانه‏ هایی که زمان مرگ را پیش ‏بینی می ‏کنند http://www.otaghnews.com/news/146543/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8F-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%E2%80%8F%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%E2%80%8F%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Tue, 29 Sep 15 09:24:03 +0330 ابررایانه‏ هایی که زمان مرگ را پیش ‏بینی می ‏کنند
ابررایانه ه‏ایی در آمریکا می‏ توانند احتمال مرگ یک فرد را با دقت 100 درصد پیش‏بینی کند....

]]>