اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:01:54 +0330fa سایه تنشهای منطقه ای و گرانی کالای ایرانی بر کاهش صادرات کشور http://www.otaghnews.com/news/146669/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1 Tue, 29 Sep 15 11:24:15 +0330 سایه تنشهای منطقه ای و گرانی کالای ایرانی بر کاهش صادرات کشور
افزایش بحرانهای منطقه ای در جنوب خلیج فارس و نیز مناطق پیرامونی روسیه، تنش سیاسی با برخی کشورهای منطقه، گران بودن کالاهای ساخت داخل و عدم آمادگی صنایع داخلی و سردرگم...

]]>