اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:20:54 +0330fa وزارت نیرو برای جمع آوری آب باران تسهیلات می‌دهد http://www.otaghnews.com/news/146785/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF Tue, 29 Sep 15 12:44:49 +0330 وزارت نیرو برای جمع آوری آب باران تسهیلات می‌دهد
با تصویب نمایندگان و در چارچوب طرح بهینه سازی مصرف آب شرب شهری و روستایی و بر اساس ماده 4 این طرح وزارت نیرو موظف شد با همکاری وزارت راه و شهرسازی در شهرها و روستاهای ب

]]>