اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:37:54 +0330fa چرا یک مربی مرد روی نیمکت تیم ملی فوتسال بانوان نشست؟ http://www.otaghnews.com/news/147109/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D8%9F Wed, 30 Sep 15 08:30:23 +0330 چرا یک مربی مرد روی نیمکت تیم ملی فوتسال بانوان نشست؟
نایب رییس بانوان فدراسیون فوتبال گفت: حضور آقای صانعی روی نیمکت تیم ملی بانوان با اجازه وزارت ورزش بوده و علت حضور او نیز این بود که بودن یک آقا کنار تیم در برخی موارد ...

]]>