اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:18:52 +0330fa نشست بازگشت به دانشگاه http://www.otaghnews.com/news/175422/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87 Tue, 24 Nov 15 10:48:00 +0330

]]>
برای ارتقا رفاه اجتماعی مشارکت گروه های مردمی الزامی است http://www.otaghnews.com/news/147323/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 01 Oct 15 00:13:44 +0330 برای ارتقا رفاه اجتماعی مشارکت گروه های مردمی الزامی است
مدیرکل آسیب های اجتماعی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی تنها با حضور گروههای مردمی دلسوز میسر می شود چرا که باید برای مبارزه

]]>