اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:56:28 +0330fa قطعنامه‌های شورای امنیت در حمایت از جنایت صدام http://www.otaghnews.com/news/147445/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85 Wed, 30 Sep 15 18:00:51 +0330 قطعنامه‌های شورای امنیت در حمایت از جنایت صدام
با نگاهی به 10 قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و بررسی حوادث قبل و بعد از صدور این قطعنامه‌ها مشخص می‌شود که در هیچ کدام، تمامی شرایط مدون صدور قطعنامه توسط این ش

]]>