اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:54:45 +0330fa روز دیگری از عزت و عظمت انقلاب رقم خواهد خورد http://www.otaghnews.com/news/321332/%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B2%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF Sat, 27 Feb 16 06:36:02 +0330 روز دیگری از عزت و عظمت انقلاب رقم خواهد خورد
اطمینان دارم که با حضور غیرتمندانه مردم شریف و بزرگوار ایران روز دیگری از عزت و عظمت ایران اسلامی رقم خواهد خورد و شاهد این پیام به جهانیان هستیم که این ملت به رهبری مقام معظم رهبری در همه صحنه‌ها حامی و پشتیبان نظام خود خواهند بود.

]]>
هشدار مقام معظم رهبری نه تنها به عربستان بلکه به متحدانش نیز بود http://www.otaghnews.com/news/147573/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF Thu, 01 Oct 15 08:00:37 +0330 هشدار مقام معظم رهبری نه تنها به عربستان بلکه به متحدانش نیز بود
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل گفت: عربستان سعودی باید به وظایف دینی و بین‌المللی خود عمل کند علاوه بر این هشدار ما نه تنها به عربستان سعودی بلکه به دولت‌ه

]]>