اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:20:06 +0330fa برگزیدگان بخش پژوهش جشنواره تئاتر خیابانی مریوان معرفی شدند http://www.otaghnews.com/news/147765/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Thu, 01 Oct 15 11:47:49 +0330

]]>