اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:25:36 +0330fa با بازی Stick Hero ساعت‌ها سرگرم شوید و رکورد بزنید! http://www.otaghnews.com/news/147778/%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-Stick-Hero-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D9%86%DB%8C%D8%AF%21 Fri, 02 Oct 15 17:20:39 +0330 با بازی Stick Hero ساعت‌ها سرگرم شوید و رکورد بزنید!
 فکر می‌کنید بتوانید فاصله‌ی بین دو سطح را تخمین بزنید؟ با نگه‌داشتن انگشت خود روی صفحه‌نمایش، طول چوب را به‌گونه‌ای تنظیم کنید که قهرمان بازی از پرتگاه‌ها عبور...

]]>