اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:54:08 +0330fa تجمیع سمبلیک وزارت خانه ها نتیجه ای ندارد http://www.otaghnews.com/news/302121/%D8%AA%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B9-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF Mon, 14 Dec 15 15:34:56 +0330 تجمیع سمبلیک وزارت خانه ها نتیجه ای ندارد
کوچک سازی دولت، باز شدن فضا برای عملکرد بهتر بخش خصوصی و رفع برخی قوانین ناکارآمد را از جمله مزیت های ادغام وزارت خانه هاست. کره جنوبی علاوه بر تشکیل وزارت انرژی، این وزارت خانه را در گام دوم، در وزارت اقتصاد تجمیع کرده است.

]]>
هیچ چیز مهمتر از حفظ سلامت زائران و انتقال بدن‌های مطهر جانباختگان نیست http://www.otaghnews.com/news/147906/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA Sat, 03 Oct 15 08:40:10 +0330 هیچ چیز مهمتر از حفظ سلامت زائران و انتقال بدن‌های مطهر جانباختگان نیست
وزیر بهداشت که برای رسیدگی به وضع زائران ایرانی آسیب دیده در فاجعه منا به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران به عربستان رفته است، روز گذشته جلسات طولانی مدتی با

]]>