اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 16:56:05 +0330fa گشایش نخستین مدرسه تابستانی دانشجویی سلول های بنیادی و طب بازساختی http://www.otaghnews.com/news/366138/%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C Sat, 20 Aug 16 11:44:03 +0430 گشایش نخستین مدرسه تابستانی دانشجویی سلول های بنیادی و طب بازساختی
نخستین مدرسه تابستانی دانشجویی سلول های بنیادی وطب بازساختی امروز شنبه با حضوردبیر ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی گشایش یافت.

]]>
بیمارستان سلول درمانی تهران راه اندازی می‌شود http://www.otaghnews.com/news/148046/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 03 Oct 15 08:40:32 +0330 بیمارستان سلول درمانی تهران راه اندازی می‌شود
رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به راه اندازی بیمارستان سلول درمانی پایتخت گفت: از دولت و خیرین جهت پیشبرد برنامه‌ها دست یاری طلب می‌کنیم....

]]>