اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:40:22 +0330fa ایران دارای کمترین ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه است http://www.otaghnews.com/news/148272/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sat, 03 Oct 15 13:52:03 +0330 ایران دارای کمترین ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه است
وزیر راه و شهرسازی با بیان آنکه ایران در منطقه خاورمیانه کمترین ریسک سرمایه گذاری را در حال حاضر دارد، گفت: مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساخت در جمهوری اسلامی ایران کا...

]]>