اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 15:17:59 +0330fa حراج تخصصی صنایع دستی اصفهان http://www.otaghnews.com/news/148315/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86 Sat, 03 Oct 15 11:05:04 +0330 حراج تخصصی صنایع دستی اصفهان
رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: برنامه‌هایی برای برگزاری حراج بین‌المللی صنایع دستی در اصفهان داریم و بر این اساس نیازمند قانون‌های جدید هستیم....

]]>