اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:00:16 +0330fa فرانسوی های در ایران http://www.otaghnews.com/news/335623/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 21 Apr 16 17:32:02 +0430 فرانسوی های در ایران
مستقیم شدن پرواز ایران و فرانسه، واگذاری ۱۰۰ بنای تاریخی در سال ۹۵، کنسرت اختصاصی برای فرانسوی ها در بناهای تاریخی ایران، از جمله خبرهای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته بود.

]]>
حراج تخصصی صنایع دستی اصفهان http://www.otaghnews.com/news/148315/%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86 Sat, 03 Oct 15 11:05:04 +0330 حراج تخصصی صنایع دستی اصفهان
رئیس اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان گفت: برنامه‌هایی برای برگزاری حراج بین‌المللی صنایع دستی در اصفهان داریم و بر این اساس نیازمند قانون‌های جدید هستیم....

]]>