اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:09:31 +0330fa تشکیل کمیسیون سلامت غذا در اتاق اصناف ایران http://www.otaghnews.com/news/307989/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Sun, 10 Jan 16 16:38:27 +0330 تشکیل کمیسیون سلامت غذا در اتاق اصناف ایران
معاون فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف ایران اعلام کرد: کمیسیون سلامت غذا با هدف رفع دغدغه های حوزه صنعت غذا در اتاق اصناف ایران تشکیل شده است.

]]>
جشنواره مد و لباس فجر برگزار می شود http://www.otaghnews.com/news/148473/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF Sat, 03 Oct 15 13:52:18 +0330 جشنواره مد و لباس فجر برگزار می شود
معاون فرهنگی و اجتماعی اتاق اصناف ایران از برگزاری جشنواره مد و لباس فجر در اواخر دی ماه امسال خبر داد....

]]>