اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:29:27 +0330fa نبود نقدینگی عامل رکود صنایع در ایران است http://www.otaghnews.com/news/148517/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Sun, 04 Oct 15 11:05:10 +0330 نبود نقدینگی عامل رکود صنایع در ایران است
سید محمد بیاتیان نماینده مردم بیجار و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی که با اتاق نیوز داشت در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر برجام بر صنایع کشور...

]]>