اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:24:29 +0330fa تعطیلی کارخانه سیمان کیاسر ناشی از عدم اجرای مصوبه دولت http://www.otaghnews.com/news/148565/%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Sat, 03 Oct 15 16:45:52 +0330 تعطیلی کارخانه سیمان کیاسر ناشی از عدم اجرای مصوبه دولت
مدیرعامل سیمان کیاسر گفت: هیات وزیران اسفند ماه سال گذشته تصویب کرد کارخانه های سیمان مازوت سوز از نفت کوره با قیمت معادل گاز مصرفی در بخش صنعت ومعدن استفاده کنند اما...

]]>