اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:40:23 +0330fa صادرات گاز با خط لوله به اروپا http://www.otaghnews.com/news/307364/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7- Fri, 08 Jan 16 22:21:02 +0330 صادرات گاز با خط لوله به اروپا
مدیر امور بین‌الملل شرکت گاز با اشاره به آغاز جنگ سهم خواهی آمریکا و روسیه در بازار گاز اروپا، گفت: با وجود کاهش قیمت نفت، صادرات گاز ایران به اروپا اقتصادی است.

]]>
سناریوهای مختلف برای صادرات گاز به اروپا http://www.otaghnews.com/news/148566/%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7 Sat, 03 Oct 15 15:43:30 +0330 سناریوهای مختلف برای صادرات گاز به اروپا
جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گازی جهان، سناریوهای متعددی برای صادرات و افزایش حضور در تجارت جهانی گاز در نظر دارد....

]]>