اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:04:51 +0330fa افزایش سقف وام بازنشستگان نیروهای مسلح http://www.otaghnews.com/news/148595/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD Sat, 03 Oct 15 18:00:53 +0330 افزایش سقف وام بازنشستگان نیروهای مسلح
رییس سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح برنامه‌های جدید این سازمان برای بازنشستگان را اعلام کرد....

]]>