اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:33:19 +0330fa فاجعه منا عامل تاخیر در اعلام نرخ‌های تضمینی کشاورزی http://www.otaghnews.com/news/149100/%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B1%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C Sun, 04 Oct 15 14:28:50 +0330 فاجعه منا عامل تاخیر در اعلام نرخ‌های تضمینی کشاورزی
دبیرکل خانه کشاورز گفت: تاخیر در تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل سفرهای رییس‌جمهور و مسائل به وجود آمده در مورد فاجعه منا بوده است....

]]>