اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 10:57:36 +0330fa آغاز سال آبی جدید بدون بارش http://www.otaghnews.com/news/149185/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4 Sun, 04 Oct 15 15:28:48 +0330 آغاز سال آبی جدید بدون بارش
در حالی که معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا از پیش بینی بارش نرمال خبر داده بود هفته اول سال آبی جدید، بدون ثبت بارندگی در کشور و با درج عدد «صفر» در جدول گزارش بارش‌ه...

]]>