اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:43:49 +0330fa دولتمردان با قانون‌مداری می‌توانند به اقتصاد کمک کنند نه با بنگاهداری http://www.otaghnews.com/news/399678/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C Wed, 20 Sep 17 12:57:56 +0430 دولتمردان با قانون‌مداری می‌توانند به اقتصاد کمک کنند نه با بنگاهداری
رزاقی، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: سیاست و اقتصاد دو روی یک سکه هستند و حیات و مماتشان به همدیگر بستگی دارد. اما کار قدرت و سیاست نظارت بر اقتصاد است نه بنگاه‌داری برای اقتصادی. تنها راه کمک سیاست‌مداران و دولت‌ها به اقتصاد قانون‌مداری و

]]>
اصل حمایت از تولید سال هاست که مغفول مانده http://www.otaghnews.com/news/156797/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%BA%D9%81%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87 Mon, 19 Oct 15 13:07:09 +0330 اصل حمایت از تولید سال هاست که مغفول مانده
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: اصل حمایت از تولید سال هاست که مغفول مانده و در حال حاضر تنها تجارت و دلالی در اقتصاد حرف اول را می زند....

]]>
ضرورت دریافت مالیات از غیرمولدها http://www.otaghnews.com/news/149178/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87%D8%A7 Sun, 04 Oct 15 15:41:20 +0330 ضرورت دریافت مالیات از غیرمولدها

]]>