اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:55:56 +0330fa هیچ قدرتی نمی‌تواند انتفاضه سوم فلسطینیان را مهار کند http://www.otaghnews.com/news/149275/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF Sun, 04 Oct 15 17:00:14 +0330 هیچ قدرتی نمی‌تواند انتفاضه سوم فلسطینیان را مهار کند
«أبو مجاهد» سخنگوی گردانهای «الناصر صلاح الدین» با اشاره به اقدامات نظامیان صهیونیست علیه ساکنان قدس اشغالی و کرانه باختری گفت: انتفاضه سوم مردم فلسطین در راه است و ...

]]>