اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:13:08 +0330fa خواب پریشان دشمنان در تضعیف توان دفاعی ایران محقق نخواهد شد http://www.otaghnews.com/news/149985/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF Tue, 06 Oct 15 07:00:41 +0330 خواب پریشان دشمنان در تضعیف توان دفاعی ایران محقق نخواهد شد
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه خواب پریشان دشمنان در زمینه تضعیف توان دفاعی کشورمحقق نخواهد شد، گفت: هر جای برجام که قدرت دفاعی کشور را تحت تأثیر قرار دهد،

]]>