اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:50:23 +0330fa کاهش رتبه اقتصادی چند شرکت نفت و گاز آمریکایی http://www.otaghnews.com/news/150010/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C Tue, 06 Oct 15 09:01:28 +0330 کاهش رتبه اقتصادی چند شرکت نفت و گاز آمریکایی
موسسه رتبه‌بندی اقتصادی "استاندارد اند پورز" رتبه اقتصادی دو شرکت اکسون‌موبیل و شورون را به همراه چند شرکت نفت و گاز آمریکایی تنزل داد....

]]>