اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 16:44:27 +0330fa موازی کاری شورای گفت‌وگو با اتاق بازرگانی! http://www.otaghnews.com/news/150332/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA%E2%80%8C%D9%88%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%21 Tue, 06 Oct 15 12:05:30 +0330 موازی کاری شورای گفت‌وگو با اتاق بازرگانی!
رییس سابق کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصاد معتقد است شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت تبدیل به سازمانی موازی با اتاق بازرگانی شده است، درحالی که هدف اصلی این شورا باید کم

]]>