اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:28:22 +0330fa رکورد تزریق گاز به مخازن نفت ایران شکسته شد http://www.otaghnews.com/news/150453/%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF Tue, 06 Oct 15 13:26:56 +0330 رکورد تزریق گاز به مخازن نفت ایران شکسته شد
یک مقام مسئول با اشاره به ثبت رکورد جدید تزریق گاز به مخازن نفت ایران اعلام کرد: از ابتدای سال جاری بیش از ۲.۵ میلیارد مترمکعب گاز به مخازن نفت تزریق شد....

]]>