اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:10:04 +0330fa واگذاری امور به بخش خصوصی، اقتصاد کشور را متحول می کند http://www.otaghnews.com/news/150544/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF Tue, 06 Oct 15 15:04:29 +0330 واگذاری امور به بخش خصوصی، اقتصاد کشور را متحول می کند
رییس اتاق اصناف ایران گفت: دلیل توفیق نداشتن در اقتصاد، حضور نداشتن مردم در صحنه های اقتصادی بوده است، در حالی که واگذاری امور به بخش خصوصی، اقتصاد کشور را متحول می ک

]]>