اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 10:54:30 +0330fa حمله جنگنده‌های روسی به فرودگاه أبوالظهور http://www.otaghnews.com/news/150711/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1 Tue, 06 Oct 15 22:40:04 +0330 حمله جنگنده‌های روسی به فرودگاه أبوالظهور
جنگنده های ارتش روسیه مراکز وابسته به گروه های مسلح را در فرودگاه نظامی «أبوالظهور» واقع در حومه استان ادلب سوریه بمباران کردند....

]]>