اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:27:48 +0330fa واردات نفت هند از ایران افزایش یافت http://www.otaghnews.com/news/151226/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA Wed, 07 Oct 15 14:05:51 +0330 واردات نفت هند از ایران افزایش یافت
واردات نفت هند از ایران در ماه سپتامبر نسبت به اوت 17.3 درصد افزایش یافت....

]]>