اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:13:26 +0330fa ورود اولین هیات‌های تجاری تخصصی مشترک اروپایی به ایران http://www.otaghnews.com/news/151231/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Wed, 07 Oct 15 17:07:17 +0330 ورود اولین هیات‌های تجاری تخصصی مشترک اروپایی به ایران
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از ورود اولین هیات‌های تجاری تخصصی مشترک اروپایی به کشور خبر داد و گفت: این هیات دربرگیرنده فعالان اقتصادی از پنج ک

]]>