اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 17:07:55 +0330fa صادرات قهوه تا 10 سال می‌تواند جای نفت را بگیرد http://www.otaghnews.com/news/151318/%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%A7-10-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF Wed, 07 Oct 15 15:49:07 +0330 صادرات قهوه تا 10 سال می‌تواند جای نفت را بگیرد
رئیس انجمن قهوه و کاکائوی ایران با بیان اینکه تجارت قهوه بعد از نفت دومین تجارت بزرگ مشروع جهان است، گفت: در صورتی که فرآوری قهوه در ایران پا گیرد سودآوری آن به‌حدی ز

]]>