اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:24:07 +0330fa نقش‌آفرینی در توسعه کشور، استراتژی مهم بهزیستی در دولت تدبیر است http://www.otaghnews.com/news/151929/%D9%86%D9%82%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 08 Oct 15 14:00:56 +0330 نقش‌آفرینی در توسعه کشور، استراتژی مهم بهزیستی در دولت تدبیر است
رییس سازمان بهزیستی کشور، گفت: استراتژی مهم این سازمان در دولت تدبیر و امید در حوزه‌هایی نقش آفرینی در توسعه کشور و توجه به آرمان‎های ترقی خواهانه دولت است....

]]>