اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 18:25:16 +0330fa تمامی مصدومان فاجعه منا به ایران اعزام شدند http://www.otaghnews.com/news/151992/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF Thu, 08 Oct 15 19:00:22 +0330 تمامی مصدومان فاجعه منا به ایران اعزام شدند
رئیس بیمارستان هلال‌احمر در مکه مکرمه با بیان اینکه آخرین مصدومان فاجعه منا به ایران اعزام شده‌اند، اظهارکرد: در حال حاضر هیچ مصدوم ایرانی از فاجعه منا در بیمارستا

]]>