اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:02:40 +0330fa رهبر بوکوحرام زنده است http://www.otaghnews.com/news/152000/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%88%DA%A9%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA Thu, 08 Oct 15 21:00:12 +0330 رهبر بوکوحرام زنده است
بوکوحرام در پیامی ویدیویی جدیدی اعلام کرد: رهبر این گروه زنده است و همچنان مسوولیت این گروه را به عهده دارد....

]]>