اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 10:48:37 +0330fa اختلاف بر سر تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی در کمیسیون‌های دولت http://www.otaghnews.com/news/152011/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA Thu, 08 Oct 15 13:00:16 +0330 اختلاف بر سر تعیین نرخ خرید محصولات کشاورزی در کمیسیون‌های دولت
قائم‌مقام بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: از آنجا که دولت برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی باید پیامدهای آن را بررسی کند، این کار ساده نیست و بر سر قیمت‌های تضمینی ا

]]>