اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:30:22 +0330fa درآمد عسل چین چهار برابر نفت ایران http://www.otaghnews.com/news/152014/%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%B9%D8%B3%D9%84-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 Thu, 08 Oct 15 20:27:00 +0330 درآمد عسل چین چهار برابر نفت ایران
مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران کشور گفت: چین از صادرات ژل رویال (غذای ملکه زنبورعسل) دو برابر درآمد نفت 110 دلاری ایران آرزآوری دارد که با محاسبه قیمت امروز نفت حد

]]>