اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Sun, 23 Jan 22 14:49:32 +0330fa دولت قیمت جهانی گندم را ملاک تعیین نرخ تضمینی نکند http://www.otaghnews.com/news/152720/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D9%86%D8%AF Sat, 10 Oct 15 15:52:07 +0330 دولت قیمت جهانی گندم را ملاک تعیین نرخ تضمینی نکند
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه قیمت جهانی گندم به علت بحران‌های منطقه پایین‌تر از قیمت تضمینی داخلی است، گفت: امیدواریم دولت قیمت جهانی گندم را...

]]>