اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 12:00:47 +0330fa ایران و ژاپن برای سرمایه‌گذاری نفتی تفاهمنامه امضا می‌کنند http://www.otaghnews.com/news/152759/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF Sat, 10 Oct 15 16:17:10 +0330 ایران و ژاپن برای سرمایه‌گذاری نفتی تفاهمنامه امضا می‌کنند
ژاپن مایل به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران و از سرگیری واردات گسترده نفت از ایران است....

]]>