اتاق خبر- http://www.otaghnews.com/category// info@rsm.co.ir Wed, 26 Jan 22 11:21:15 +0330fa سلامت روان حادثه‌دیدگان "منا" زیر ذره‌بین وزارت بهداشت http://www.otaghnews.com/news/152831/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%22%D9%85%D9%86%D8%A7%22-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA Sun, 11 Oct 15 05:59:47 +0330 سلامت روان حادثه‌دیدگان
معاون فنی وزارت بهداشت از برنامه دفتر سلامت روان این وزارتخانه برای کاهش عوارض روانی حادثه منا برخانواده‌ شهدا و همچنین شاهدان صحنه آن خبر داد....

]]>